suport ca es

Avís legal

© 2013 CORSOFT, S.L. Inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca T. 1192, L. 0, F. 200, Fulla PM 17944. NIF B-07684384.

 

En cap cas s′utilitzarà cap dada personal que s′hagués pogut incloure en el formulari. Aquest formulari té com a única finalitat millorar la funcionalitat i els continguts de la pàgina web, per al que es recullen les consideracions que els usuaris que accedeixen a aquesta pàgina web volen fer arribar a CORSOFT.